การให้บริการ

การบ่มเพาะธุรกิจ (University Business Incubation) ทำหน้าที่กำกับดูแล การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ ์โดยเน้นการรวบรวมศักยภาพและความเชี่ยวชาญของคณะและสถาบันวิจัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมาสนับสนุน  VRUBIเป็นหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนานิสิต คณาจารย์ ตลอดจนนิสิตเก่าในการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเทคโนโลยที่สร้างขึ้นในมหาวิทยาลัย
ควบคู่ไปกับทักษะในการเป็นผู้ประกอบการใหม่

ขั้นตอนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

 

 
งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   เลขที่ 1 หมู่ 20  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  13180  

โทร. 0-2529-0674  ต่อ 219   หรือ  0-2909-1426   โทรสาร. 0-2909-1426