Facebook : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.วไลยอลงกรณ์
Email : ubi@vru.ac.th
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เลขที่ 1 หมู่ 20  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  13180  

โทร. 0-2529-0674  ต่อ 219   หรือ  0-2909-1426   โทรสาร. 0-2909-1426