การดำเนินงานตามโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันศึกษาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558-2559
1.ผู้จัดการพาคุณธรรมสรณ์ ทรัพย์สิริ ไปสถาบันค้นคว้าทางอาหารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คลิ๊ก
2.คุณธรรมสรณ์ ทรัพย์สิริ ได้เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการจดนิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการ คลิ๊ก
3.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พัฒนาสติ๊กเกอร์ธุรกิจปลาทะเลแดดเดียว คลิ๊ก
4.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คลิ๊ก
5.สัมมนาการพัฒนา TLO คลิ๊ก
6.เข้าร่วมประชุมกับเครือข่าย คลิ๊ก
7.อบรมทักษะอาชีพ การทำธุรกิจเบเกอรี่ คลิ๊ก
8.ขอคำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า คลิ๊ก
9.ผู้จัดการ เยี่ยมผู้ประกอบการคนเอาถ่าน คลิ๊ก
10.คุณวรเทพ ลิมติยะโยธิน ผู้ประกอบการ เข้าพบที่ปรึกษา คลิ๊ก
11.ผู้จัดการพาผู้ประกอบการคุณสมหมาย สาตทรัพย์ ไปบริษัท ซีพี ออล์ จำกัด คลิ๊ก
12.ผู้ประกอบการคนเอาถ่าน ออกร้านที่ พารากอน คลิ๊ก
13.ผู้ประกอบการ แคร์คุณ ออกร้านที่ พารากอน คลิ๊ก
14.ประชุม vrubi club คลิ๊ก
15.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พาผู้ประกอบการไปดูงานที่อภัยภูเบศร์ คลิ๊ก
16.ผู้ประกอบการ แคร์คุณ ขอคำปรึกษาด้านใบฝรั่งขี้นกแดง คลิ๊ก
17.ผู้จัดการ ให้คำปรึกษาด้านการทำสัญญากับผู้ประกอบการคนเอาถ่าน คลิ๊ก
18.ประชุมร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ คลิ๊ก
19.บุคลากรและผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมภาษี คลิ๊ก
20.ผู้จัดการพาคุณวรนิษฐา เจริญศิริ ไปบริษัท กากัวร์แล็ป คลิ๊ก
21.คุณสมหมาย สาตทรัพย์ ผู้ประกอบการคนเอาถ่าน ออกร้านที่ มทร.ธัญบุรี คลิ๊ก
22.ผู้ประกอบการคนเอาถ่านและผู้ประกอบการยาสีฟันแคร์คุณ ออกร้านที่ งานเกษตรแฟร์ คลิ๊ก
23.ผู้ประกอบการผ้าขาวม้า ออกร้านที่ งานเมืองทอง คลิ๊ก
24.ผู้จัดการเข้าร่วมประชุม C-UBI คลิ๊ก
25. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ ในงานนิทรรศการ 84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ วไลยอลงกรณ์ คลิ๊ก
26.คุณธรรมสรณ์ ทรัพย์ศิริ ผู้ประกอบการปลาทะเลแปรรูป ร่วมออกงานลูกเจ้าฟ้าวิชาการเปิดบ้านสาธิตวไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 9 คลิ๊ก
27.ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ผู้ประกอบการปลาทะเลแปรรูป เข้ารับผลการยืดอายุปลาแดดเดียว พร้อมรับประทาน ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ คลิ๊ก
28.ผู้ประกอบการปลาทะเลแดดเดียว เข้าพบผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของปลาทะเลแดดเดียว คลิ๊ก
29.คุณธรรมสรณ์ ทรัพย์ศิริ ผู้ประกอบการปลาทะเลแดดเดียว เข้าพบผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อสรุปสีและแบบ ของบรรจุภัณฑ์ของปลาทะเลแดดเดียว คลิ๊ก
30.ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซค์ คลิ๊ก 
31.ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และคุณธรรมสรณ์ ทรัพย์ศิริ เข้าพบบริษัทพิศฌา เทรนดี้ จำกัด เพื่อคุยเรื่องการออกบรรจุภัณฑ์ของปลาทะเลแดดเดียว คลิ๊ก
32.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้จัดอบรมกิจกรรมสร้างความตระหนักจิตวิญญาณผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์“การทำธุรกิจเพาะเห็ดและแปรรูป”คลิ๊ก
33.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1-2559 คลิ๊ก
34.นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมกับผู้ประกอบการเข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ณ ห้องประชุม Dipak C. Jain ชั้น 1 อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊ก
35. VRUBI ร่วมประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2559 คลิ๊ก
36. คุณวรนิษฐา เจริญศิริ ผู้ประกอบการยาสีฟันแคร์คุณ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อปรึกษาชื่อสินค้า สรุปสูตรยาสีฟันสมุนไพร และโลโก้สินค้า คลิ๊ก
37.นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะฯ เข้าร่วมสัมมนา"ยกระดับโอทอปด้วย วทน.(STI for OTOP upgrade) คลิ๊ก
หน้าถัดไป -
งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   เลขที่ 1 หมู่ 20  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  13180  

โทร. 0-2529-0674  ต่อ 219   หรือ  0-2909-1426   โทรสาร. 0-2909-1426