การดำเนินงานตามโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันศึกษาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560-2561
32.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้นำผู้ประกอบการร่วมออกงาน Thailand Tech Show 2017
33.สถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ได้เข้าร่วมชมงาน “ ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2
38.ติดตามความก้าวหน้าคุกกี้ไส้สับปะรด ครั้งที่ 2โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 3 ต.ค.60
39.Sensory รอบสุดท้ายคุกกี้ไส้สับปะรด ติดตามความก้าวหน้าคุกกี้ไส้สับปะรด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 5 ต.ค.60
40.“การจัดทำบัญชีและภาษี สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล” 6 ต.ค.60
41. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2560 12 ต.ค.60
42. จัดอบรมการจัดทำบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล 18 ต.ค.60
43. คุณกัลยา พุทธรักษา ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาสีฟันโคโค่เด้น ดูแบบคีออสแก้ไข เพื่อการวางจัดจำหน่าย 20 ต.ค.60
44. ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมด้วยที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำคุณพรหมพิริยะ หงส์ยนต์ ผู้ประกอบการน้ำหอมภูวารา 24 ต.ค.60
45. ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำคุณนาริน พวงทอง ผู้ประกอบการเห็ดถังเช่า 25 ต.ค.60
46. คุณรศิฐกุล เทเพนทร์ ผู้ประกอบการOTOP เข้าพบผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ดูบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพัฒนาใหม 2 พ.ย.60
47. คุณนาริน  พวงทอง ผู้ประกอบการOTOP เข้าพบผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ดูบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพัฒนาใหม7 พ.ย.60
48. พัฒนาผลิตภัณฑ์รอบสุดท้ายของคุกกี้ไส้สับปะรด ของคุณรศิฐกุล เทเพนทร11 .พ.ย.60
49. อาจารย์สินินาถ สุขทนารักษ์ ส่งมอบงานวิจัยโครงการพัฒนาแป้งคุกกี้จากแป้งสาลีเป็นแป้งข้าวเจ้า 14 พ.ย.60
50. คุณพรหมวิรยะ หงส์ยนต์  ผู้ประกอบการOTOP เข้าพบผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ดูบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพัฒนาใหม16 พ.ย.60
51. ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  นำผลงานบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ประกอบการเลือก ให้ที่ปรึกษาแก้ไขและปรับปรุงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 17 พ.ย.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   เลขที่ 1 หมู่ 20  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  13180  

โทร. 0-2529-0674  ต่อ 219   หรือ  0-2909-1426   โทรสาร. 0-2909-1426