การดำเนินงานตามโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันศึกษาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560-2561
1.บุคลากรศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเข้าร่วมงานสัมมนา การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
32.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้นำผู้ประกอบการร่วมออกงาน Thailand Tech Show 2017
33.สถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ได้เข้าร่วมชมงาน “ ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2
38.ติดตามความก้าวหน้าคุกกี้ไส้สับปะรด ครั้งที่ 2โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
39.Sensory รอบสุดท้ายคุกกี้ไส้สับปะรด ติดตามความก้าวหน้าคุกกี้ไส้สับปะรด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
40.“การจัดทำบัญชีและภาษี สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล”
41. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2560
42. จัดอบรมการจัดทำบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล
43. คุณกัลยา พุทธรักษา ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาสีฟันโคโค่เด้น ดูแบบคีออสแก้ไข เพื่อการวางจัดจำหน่าย
44. ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมด้วยที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำคุณพรหมพิริยะ หงส์ยนต์ ผู้ประกอบการน้ำหอมภูวารา
45. ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำคุณนาริน พวงทอง ผู้ประกอบการเห็ดถังเช่า
46. คุณรศิฐกุล เทเพนทร์ ผู้ประกอบการOTOP เข้าพบผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ดูบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพัฒนาใหม่
47. คุณนาริน  พวงทอง ผู้ประกอบการOTOP เข้าพบผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ดูบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพัฒนาใหม่
48. พัฒนาผลิตภัณฑ์รอบสุดท้ายของคุกกี้ไส้สับปะรด ของคุณรศิฐกุล เทเพนทร์
49. อาจารย์สินินาถ สุขทนารักษ์ ส่งมอบงานวิจัยโครงการพัฒนาแป้งคุกกี้จากแป้งสาลีเป็นแป้งข้าวเจ้า
50. คุณพรหมวิรยะ หงส์ยนต์  ผู้ประกอบการOTOP เข้าพบผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ดูบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพัฒนาใหม่
51. ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  นำผลงานบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ประกอบการเลือก ให้ที่ปรึกษาแก้ไขและปรับปรุงตามความต้องการของผู้ประกอบการ
52. ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน (OTOP) ปีงบประมาณ 2560
53.คุณกัลยา พุทธรักษา ผู้ประกอบการ เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าในงาน มหานครสมุนไพร Herbal Biz Trade Fair
54.ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้ง 1-2561
55. ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมปรึกษาและวางแผนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน สระแก้ว
56. จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพระยะสั้นเบื้องต้น “การประกอบธุรกิจการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดถังเช่า”
57.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ประชุมหาแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดปทุมธานี
58. นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร เข้าร่วมประชุมกลุ่มOTOP จังหวัดปทุมธานี
59. ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเข้าร่วมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่2 (รอบ12 เดือน)และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
60.นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิต คุณศิริมาพร สุวรรณทัพพะ กลุ่มหัตกรรม โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปีงบประมาณ 2561

หน้าต่อไป

งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   เลขที่ 1 หมู่ 20  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  13180  

โทร. 0-2529-0674  ต่อ 219   หรือ  0-2909-1426   โทรสาร. 0-2909-1426