คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
ดร.เรืองเดช เร่งเพียร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ
อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     
 
ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
 
นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร
 
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ  
     
     
     
     
     
 
     
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เลขที่ 1 หมู่ 20  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  13180  

โทร. 0-2529-0674  ต่อ 219   หรือ  0-2909-1426   โทรสาร. 0-2909-1426