คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
 
 
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
 

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
ผศ.เจษฏา ความคุ้นเคย
รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช
ผศ.ดร.อุษา คงทอง
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
ผศ.ละเอียด ขจรภัย

ดร.เรืองเดช เร่งเพียร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 

ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์

นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร
 
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
     
     
 
     
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    เลขที่ 1 หมู่ 20  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  13180  

โทร. 0-2529-0674  ต่อ 219   หรือ  0-2909-1426   โทรสาร. 0-2909-1426