คณะกรรมการอำนวยการงานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่
 
 
 
 
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
 
 
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
 
 

 

รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองประธาน
รองประธาน

 

 
ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง 
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี 
ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี 
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 
ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
ผศ.ดร. มนัญญา   คำวชิระพิทักษ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร
 
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
     
 
     
     
     
 
งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    เลขที่ 1 หมู่ 20  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  13180  

โทร. 0-2529-0674  ต่อ 219   หรือ  0-2909-1426   โทรสาร. 0-2909-1426