คณะทำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 
 

นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร

ผู้จัดการ

 

นางปรมาภรณ์ ทรัพย์กิจบำรุง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   
 

นางสาวศิริพร ตุ้มสุข

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

   
 
       
       
   
   
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   เลขที่ 1 หมู่ 20  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  13180  

โทร. 0-2529-0674  ต่อ 219   หรือ  0-2909-1426   โทรสาร. 0-2909-1426