การดำเนินงานตามโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันศึกษาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558-2559
38.ผู้ประกอบการปลาทะเลแดดเดียวและผู้ประกอบการยาสีฟันแคร์คุณ เพื่อปรึกษาเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า คลิ๊ก
39.ผู้ประกอบการ์ร่วมออกร้านในงาน “การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ ...สร้างสุข” 1 2
40.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 1 2 3 
41.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเข้าร่วมงาน Digital thailand 2016 1 2 3
42.ผู้ประกอบการปลาทะเลแดดเดียว เข้าพบนายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การขยายช่องทางจัดจำหน่าย และการยื่นขอจด อย.เพื่อทำเป็นธุรกิจแฟรนไชส 1 2
43.ประชุมผู้บริหารและบุคลากร 4 หน่วยงาน ครั้งที่ 4/2559 โดยมี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อร่วมวางแผนงาน ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 1 2
44.นายธิระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ปรึกษาอาจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เรื่องการขนาดช่องทางการตลาดของคุณธรรมสรณ์ ทรัพย์ศิริ ผู้ประกอบการปลาทะเลแดดเดียว สถานะ spin off companies 1 2
45.โครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Starup) คลิ๊ก
46.คุณวรเทพ ลิมติยะโยธิน ผู้ประกอบการ ดีไซน์ บาย ออน ซัน (design by on son) เข้าพบที่ปรึกษาโครงการเพื่อสรุปแบบกระเป๋าสินค้าต้นแบบ 1 2 3 4
47.ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมกับคุณธรรมสรณ์ ทรัพย์ศิริ และคุณนิศานาถ คำหวล เข้าร่วมโครงการอบรม “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” เครือข่ายภาคกลางตอนบน ณ โรงแรม Evergreen Laurel Hotel กรุงเทพฯ 1 2 3
48.คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง อาจารย์วิเชียร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และผู้จัดศูนย์บ่มเพาะฯ นายธีระเศรษฐ์ ร่วมประชุมหาแนวทาง สรรหาผู้ประกอบการจากนักศึกษาในห้องเรียน คลิ๊ก
 
49.นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร ผู้จัดการ และนางสาวศิริพร ตุ้มสุข บุคลากรของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการอบรม “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE”   1 2 3 4
50. ผู้ประกอบการปลาทะเลแดดเดียว เข้าพบ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อปรึกษาเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการยื่นจดแจ้ง อย. 1 2 3
51.คุณวรนิษฐา เจริญศิริ ผู้ประกอบการยาสีฟันแคร์ เข้าพบนายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร เพื่อพูดคุยความก้าวหน้าในดำเนินธุรกิจ 2
52.นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร และคุณธรรมสรณ์ ทรัพย์ศิริ ผู้ประกอบการปลาทำเลแดดเดียว ร่วมออกบูทแสดงสินค้าที่ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจซีพีออลล์ 1 2
53.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 1 2
54.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจร่วมออกงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2016 Innovation for Life and Living ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1 2 3 4
55. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธีลงนามกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) 1 2 3
56.ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็น โครงการจัดยุทธศาสตร์ และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย คลิ๊ก 
57.นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการที่ดีของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ คลิ๊ก
58.ผู้ประกอบการยาสีฟันแคร์ เข้าพบนายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร เพื่อร่วมปรึกษาและวางแผนการตลาดสำหรับยาสีฟันสูตรใหม่ คลิ๊ก

59.ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา โครงการ “Tech Startup Club ” คลิ๊ก
หน้าถัดไป
งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   เลขที่ 1 หมู่ 20  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  13180  

โทร. 0-2529-0674  ต่อ 219   หรือ  0-2909-1426   โทรสาร. 0-2909-1426